EVLADI FÂTIMÂ KAİM MEHDİ

‘Halk, Kâim’i inkâr edecek’

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim kıyam ettiğinde halk mutlaka O’nu inkâr edecektir. Çünkü O, reşit bir genç olarak dönecektir. Ve Allah’ın zerr âleminde ahid aldığı insanlar dışında hiç kimse bu inançta sabit kalamayacaktır.” Ebu Hamza der ki: İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’ın huzuruna çıkarak, “Bu emrin sahibi sen misin?” diye arz ettim. “Hayır” dedi. “Oğlun mu?” dediğimde buyurdu ki: “Hayır.” Arz ettim ki: “Oğlunun oğlu mu?” “Hayır” diye buyurdu. “Peki o kimdir?” diye arz ettim. Şöyle buyurdu: “Yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adâletle dolduracak olandır. İmamlardaki fetret zamanında gelecektir tıpkı Peygamberin de fetret zamanında geldiği gibi.” (Allah’ın peygamberlerinin dünyadan gittiği ve peygamberlerin vasilerinin de zahir olmadığı zaman dilimine fetret denir. Örneğin; Hz. İsa’dan Resûlullah’a kadar olan zaman dilimi fetrettir. Buna göre on birinci İmam’ın şehadetinden sonraki gaybet zamanı da fetrettir). Eyyûb bin Nuh’dan rivayetle; İmam Ebu’l-Hasan Ali Nâki (aleyhisselam) şöyle buyurdular: “Bayrağınız içinizden ayrıldığı zaman, ayaklarınızın altından zuhuru bekleyin.” Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’a Allah Azze ve Celle’nin, “Sûr’a üflendiği zaman” (Müddessir, ayeti sorulduğunda şöyle buyurdu: “Bizim içimizde gizli bir İmam vardır. Allah Azze ve Celle O’nun zuhur etmesini irade ettiğinde O’nun kalbine bir nokta iz koyacak, O da Allah Azze ve Celle’nin izniyle zuhur ve kıyam edecektir.” Ebu Basir der ki: İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibi mutlaka gaybete çekilecek ve gaybetinde de mutlaka (halktan) uzaklaşacaktır. Ve Tîbe (Medine) ne güzel bir menzildir ve otuz kişi asla korkmayacaktır.” (Yani Hz. Mehdi (aleyhisselam) Medine şehrinde kendi ashabından otuz kişiyle birlikte olacak ve o otuz kişi Hz. Mehdi sayesinde hiçbir şeyden korkmayacaklardır). Muhammed bin Müslim der ki: İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Sahibinizin gaybete çekildiği haberi size ulaştığında sakın inkâr etmeyin.” Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim kıyam ettiğinde halk mutlaka O’nu inkâr edecektir. Çünkü O, reşit bir genç olarak dönecektir. Ve Allah’ın zerr âleminde ahid aldığı insanlar dışında hiç kimse bu inançta sabit kalamayacaktır.” (Zerr alemi: İnsanların, bu dünyaya gelmeden önce ruhlarının yaratılarak yüce Allah’ın tevhidine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve Hz. Ali’nin ve İmamların velâyetine ikrâr ettikleri aleme verilen addır. Zerr alemi (kâlu belâ) genelde alimler tarafından kabul olunmakla birlikte, keyfiyetinde ihtilâf vardır). Bir başka rivayette ise şöyle buyurmaktadır: “En büyük imtihanlardan biri ise şudur ki: Halk onu yaşlı ve ihtiyar biri olarak zannederken, o genç bir halde zuhur edecektir.” İmam Zeynelabidin (aleyhisselam)’ın torunu Ali bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Benim evlatlarımdan olan Kâim, (İbrahim) Halil’in ömrü olan yüz yirmi yıl yaşayacaktır ve bu kadar ömrün anlaşılması mümkündür. Sonra zamanın birinde gaybete çekilecektir. Sonra zuhur ettiğinde otuz iki yaşındaki reşit bir gençtir. Öyle ki halkın bir bölümü O’ndan vazgeçecektir. Yeryüzünü zulüm ve cefa ile dolduğu gibi, adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

-